Mažmeninės prekybos taisyklės

I. BENDROS NUOSTATOS

I.1 Šios taisyklės nustato bendruosius mažmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje organizavimo reikalavimus.

I.2 Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės nustato pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su prekių pirkimu ir pardavimu susijusius klausimus.

I.3 Šių taisyklių privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai asmenys.

I.4 Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

I.4.1 pardavėjas – asmuo (įmonės ir patentus įsigiję fiziniai asmenys), kuris verčiasi prekyba;

I.4.2 prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas, parduodamas arba siūlomas parduoti pirkėjui;

I.4.3 prekių pirkimo–pardavimo sutartis – pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą pirkėjui – fiziniam asmeniui pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą.

II. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

II.1 Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra pirkimo – pardavimo šalims teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato fizinio asmens (toliau – Pirkėjas), perkančio prekę(-es) elektroninėje parduotuvėje www.hermis.eu (toliau – Parduotuvė) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, susijusias su prekės(-ių) pirkimu – pardavimu Parduotuvėje.

II.2 Pirkėjas, pirkdamas prekę(-es), besąlygiškai sutinka su šių Taisyklių nustatytomis pirkimo – pardavimo sudarymo bei vykdymo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui, nesutikus su Taisyklėmis, jam neleidžiama pirkti prekės(-ių) Parduotuvėje ir sudaryti pirkimo – pardavimo sutarties.

II.3 Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę(-es) ir suformavęs pirkinių krepšelį, įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti”.

 

III. PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę:

III.1 Iki vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo gauti raštu valstybine kalba jam būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes;

III.2 Galimybę išsirinkti ir užsisakyti prekes;

III.3 Prieš sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį Parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui visus nurodytus duomenis bei sutikti su šių Taisyklių nuostatomis.

III.4 Sudaręs pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo sumokėti Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodytą kainą už prekes bei jų pristatymą.

III.5 Pirkėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo Parduotuvėje duomenų, kuriuos Pardavėjas patvirtino registracijos metu. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo Parduotuvėje duomenis arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Šios pareigos neatlikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti visas pirkimo – pardavimo sutartis, o jei dėl šios Pirkėjo pareigos neatlikimo Pardavėjas patiria nuostolių, Pirkėjas privalo juos visiškai atlyginti.

III.6 Pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje turi teisę juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka, bei nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

III.7 Kiekviena pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta II.3 punkte nurodytu būdu, yra registruojama ir saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

IV. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

IV.1 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, tikslinti ar pildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento ir yra taikomi visoms nuo to momento sudaromoms pirkimo – pardavimo sutartims.

IV.2 Pirkėjui, bandant pakenkti Parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar saugumui, o taip pat pažeidžiant šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas savo teises ir pareigas, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo nedelsdamas apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis, panaikindamas Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

IV.3 Pardavėjas, esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo gali laikinai sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veikimą.

IV.4 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

IV.5 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

IV.6 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu Taisyklių VI straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

IV.7 Jei dėl svarbių aplinkybių Pirkėjo užsakytos prekės negali būti pristatytos, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnes prekes. Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas ar savo savybėmis panašiausias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos.

 V. APMOKĖJIMO TVARKA

V.1 Už prekes Pirkėjas privalo sumokėti vienu iš pasirinktų būdų pagal jo pateiktą užsakymą: išankstiniu banko mokėjimu arba per PAYSERA sistemą.

V.2 Kiekvieno užsakymo kaina individualiai yra patvirtinama atsiųstame elektroniniame laiške. Kaina visais atvejais nurodoma eurais įskaičius PVM mokestį.

V.3 Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.

VI. PREKIŲ PRISTATYMAS 

VI.1 Prekes Lietuvoje pristato OMNIVA kurjeriai, o užsienyje – gavėjo šalies pagrindinis pašto paslaugų teikėjas. Prekės Pirkėjui pristatomos pašto paslaugų teikėjo nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

VI.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

VI.3 Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekių pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodė neteisingą jų pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.

VI.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

VI.5 Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytų prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

 

VII. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 VII.1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsniu, jeigu Parduotuvėje įsigijote nekokybišką prekę, ją galite grąžinti per keturiolika dienų, prieš tai informavus el. paštu: info@hermis.eu arba tel. +370 444 60117

VII.2 Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją, yra negrąžinamos prekės, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes.

VII.3 Norint pakeisti ar grąžinti kokybės reikalavimus atitinkančią, bet nepatikusią/netikusią prekę, įsigytą elektroninėje parduotuvėje www.hermis.eu, per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos reikia pateikti raštišką prašymą el.paštu info@hermis.eu. Prašyme turi būti nurodyta grąžinimo priežastis ir Pirkėjo banko sąskaitos numeris pinigų grąžinimui atlikti.

VII.4 Pardavėjui sutikus prekę priimti, Pirkėjas turi ją pristatyti originaliame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančia etikete, brangakmenių sertifikatu (jei gaminys su brangakmeniais) ir nepažeista plomba bei Pirkėjo raštišku prašymu.

VII.5 Prekes Pirkėjas gali pristatyti į UAB „Hermis“ parduotuves, esančias Kęstučio g.11-3, Telšiai, LT87121, Rūdninkų g. 8 – 108,Vilnius, LT01135 bei Telšių g.12-2, Plungė, LT90162 arba išsiųsti registruotu paštu adresu Kęstučio g.11-3, Telšiai LT87121

VII.6 Iki to momento, kol grąžinama prekė pasieks UAB „Hermis“ juvelyrikos saloną, ji yra Pirkėjo nuosavybė ir atsakomybė, todėl grąžindamas prekę Pirkėjas turi įsitikinti, ar tinkamai ją supakavo, ar siuntimo metu ji nebus pažeista. Nepamiršti išsaugoti siuntos registruoto pašto numerį.

VII.7 Gavus siuntą, pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 dienų į raštiškame prašyme nurodytą sąskaitą.

VII.8 Visas išlaidas (pašto, muitinės ir kt.), susijusias su grąžinamos prekės siuntimu, apmoka Pirkėjas.

VII.9 UAB „Hermis“ pasilieka sau teisę nepriimti grąžinamų juvelyrinių dirbinių su mechaninių pažeidimų žymėmis, jeigu jos atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

VII.10 Norint pakeisti netinkamą vestuvinio žiedo, įsigyto hermis.eu internetinėje parduotuvėje, dydį, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo vestuvinio žiedo gavimo. Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pakeisti vestuvinio žiedo dydį vieną kartą per sutartą laiką.

VII.11 Pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms Pirkėjo teisė atsisakyti gaminio netaikoma (pagal Civilinio Kodekso 6.22810 str. 3 dalį)

VII.12 Nei fizinės, nei elektroninės DOVANŲ KORTELĖS nėra keičiamos į pinigus.

VII.13 Visi klausimai ar nesutarimai dėl gaminių grąžinimo arba keitimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus deryboms, kreipiamasi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

VIII.1 Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurių iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

VIII.2 Nekopijuoti bei nenaudoti prekių komerciniais tikslais, neprekiauti jomis, iš anksto nesuderinus su UAB „Hermis“.